Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI
Ünvanı : Bereket Marketi
Adresi : Geçit Mah. Sanayi Cad. No:830 Osmangazi/BURSA
Telefon : 02242446660
E-posta : info@bereketmarketi.com

1.2- ALICI
E-Posta: …………….
Telefon: …………….
IP Adresiniz: …………..
Alıcı Adres Bilgileri: …………..

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Sözleşmenin konusunu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait www.bereketmarketi.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği ürünlerin satışı ve teslimi ve alışveriş sürecine ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi teşkil etmektedir.
 
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürün

Ürün Kodu

Adet

Birim Fiyatı

Tutarı

 

 

 

 

 

Ara Toplam:

KDV:

 

Toplam:

 
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, Bereket Marketi internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimatına ilişkin bilgileri ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve iş bu Sözleşme akdedilmeden önce elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı, iş bu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin verilen ön bilgiler ve bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu Sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması ve satış bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8. Taraflar iş bu Sözleşme şartlarının yanı sıra 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler  Yönetmeği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.9. İş bu Sözleşmenin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, iş bu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 5 - ÜRÜNÜN TESLİMAT ŞEKLİ VE KARGO ÜCRETİ

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim şeklindedir.  Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.  Bu nedenle, alıcının ürünü geç  teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı'ya aittir. Paketleme, kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır.  Kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dâhil değildir.
MADDE 6- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.
a) 27.11.2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği"nin 2. Maddesinin 2/ğ nolu bendi gereği "Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.
b) 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik'in 15. Maddesinde sayılan sözleşmeler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.
c) SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak SİPARİŞ VEREN/ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda SİPARİŞ VEREN/ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


MADDE 9- TARAFLAR


SATICI : Bereket Marketi                                                                                                   ALICI : …………….